Sprawy lokalowe

Sprawy lokalowe

Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem m.st. Warszawy

Increase Normal Decrease
share
opublikowano: Poniedziałek, 13 Maja, 2013 - 09:39, mzgorzak

Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem m. st. Warszawy (WPGMZ) stanowi średniookresowy (pięcioletni) dokument wspierający Miasto w racjonalnym i efektywnym gospodarowaniu zasobem mieszkaniowym.
Obowiązek uchwalenia przez Radę m.st. Warszawy programu wynika z art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014r. poz. 150). WPGMZ obejmuje elementy wymienione w art. 21 ust 2 ww. ustawy, zawarte w dwóch załącznikach, z których pierwszy prezentuje analizy i prognozy dotyczące zasobu mieszkaniowego, a także zasady racjonalnego nim gospodarowania, a drugi załącznik – zasady polityki czynszowej.

Elementy WPGMZ:

Załącznik nr 1:

 1. Prognoza wielkości oraz stanu technicznego mieszkaniowego zasobu m. st. Warszawy z podziałem na lokale socjalne i pozostałe lokale mieszkalne
  • Wielkość mieszkaniowego zasobu m. st. Warszawy
  • Liczba gospodarstw domowych oczekujących na najem lokalu z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy, w tym liczba wyroków zobowiązujących Miasto do dostarczenia lokalu socjalnego
  • Prognoza wielkości mieszkaniowego zasobu m. st. Warszawy na lata 2013-2017 na podstawie analizy danych z lat ubiegłych
  • Stan techniczny i standard wyposażenia zasobu mieszkaniowego m. st. Warszawy
 2. Analiza potrzeb oraz plan remontów i modernizacji wynikający ze stanu technicznego budynków i lokali z podziałem na lata 2013-2017
  • Potrzeby remontowe
  • Plan remontów na lata 2013-2017
  • Polityka remontowa
 3. Mieszkaniowe budownictwo komunalne w latach 2013-2017
 4. Planowana sprzedaż lokali w kolejnych latach
 5. Sposób i zasady zarządzania budynkami i lokalami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu m. st. Warszawy oraz przewidywane zmiany w tym zakresie 
 6. Źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej m. st. Warszawy oraz wysokość wydatków w kolejnych latach
 7. Działania w zakresie poprawy wykorzystania i racjonalizacji gospodarowania mieszkaniowym zasobem m. st. Warszawy

Załącznik nr 2 - zasady polityki czynszowej

 

Realizacja założeń zawartych w WPGMZ doprowadzi do:

 • zwiększenia możliwości zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych osób zakwalifikowanych do udzielenia pomocy mieszkaniowej, w szczególności oczekujących na wynajęcie lokali socjalnych i zamiennych,
 • poprawy jakości zarządzania mieszkaniowym zasobem Miasta, w tym poprawy stanu technicznego zasobu w wyniku prowadzenia polityki remontowej określonej na podstawie rzeczywistych potrzeb remontów i modernizacji oraz planów remontów na lata 2013-2017,
 • pozyskania lokali gotowych do zasiedlenia poprzez realizację budownictwa mieszkaniowego,
 • kontynuowania polityki czynszowej uwzględniającej ochronę najemców o niskich dochodach.

WPGMZ stanowi strategiczny materiał przy podejmowaniu decyzji dotyczących kierunków rozwoju racjonalnej gospodarki mieszkaniowej gminy w zakresie zadań określonych w art. 4 ust. 2 ustawy o ochronie praw lokatorów (...) .

Program zawiera zasady uwzględniające społeczne, ekonomiczne i prawne uwarunkowania charakterystyczne dla tego zasobu. Przy tworzeniu programu szczególną uwagę skoncentrowano na społecznym aspekcie gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy. Mając na uwadze analizę istniejącego stanu oraz na podstawie doświadczeń z realizacji dotychczasowego programu (na lata 2008-2012 ) zakłada się:

 • kontynuowanie programu budownictwa mieszkaniowego,
 • kontynuowanie polityki w zakresie wydzielania lokali socjalnych, umożliwiającej udzielenie pomocy najuboższym członkom wspólnoty samorządowej,
 • wprowadzenie do katalogu obniżek nowej obniżki – dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku, które mają utrudniony dostęp do lokalu,
 • rozwinięcie dotychczasowego systemu pomocy dla najemców o niskich dochodach,
 • zwiększanie zasięgu wykorzystania istniejących zasobów lokalowych do osiągania celów pomocy społecznej (opieka zastępcza, mieszkania chronione i inne formy wsparcia),
 • podejmowanie działań zapobiegających powstawaniu zaległości czynszowych,
 • skrócenie czasu zasiedlania pustostanów.

WPGMZ przedstawia również inne działania zmierzające do poprawy wykorzystania zasobu. Przykładowo można wskazać założenia przy zasiedlaniu nowych budynków oraz działania jakie należy podejmować by zmniejszyć liczbę lokali wynajmowanych więcej niż jednemu najemcy. Istotnym aspektem WPGMZ jest kontynuowanie formuły zarządzania i administrowania nieruchomościami mieszkaniowymi, przy czym jednym z priorytetów jest m.in. zwiększenie aktywności pracy administratora w terenie. W stosunku do obecnie obowiązujących zasad polityki czynszowej proponuje się, by dzielnice mogły ustalić na swoim terenie trzy strefy (zamiast tylko dwóch jak obecnie), a więc centralną, miejską i peryferyjną. Utrzymane zostały natomiast granice, w których Prezydent m.st. Warszawy może wyznaczyć wysokość stawki bazowej, jak i granice dokonywanych waloryzacji tej stawki.
Z uwagi na ochronę osób o niskich dochodach zaproponowano zmianę zasad naliczania obniżki dochodowej w sposób pozwalający lepiej uwzględnić ich sytuację finansową:

 • zakłada się dalsze wykorzystanie tego instrumentu, jednak proponowana jest zmiana polegająca na rezygnacji z trzech progów – 20%, 40% i 60% na rzecz tzw. „obniżki liniowej” i zwiększeniu jej zakresu do 80%;
 • przy dochodach na tym samym poziomie, według nowych zasad, najemcy będą uprawnieni do wyższej obniżki niż obecnie;
 • zakłada się również, że dzięki nieznacznie podniesionej granicy minimalnych dochodów uprawniających do obniżki zwiększy się grupa osób z niej korzystających.

Wprowadzenie systemu ochrony osób o niskich dochodach jest podyktowane ukierunkowaniem pomocy mieszkaniowej na osoby, które mogą znaleźć się w trudnej sytuacji materialnej - czasowe zmniejszenie świadczeń z tytułu czynszu ma na celu ułatwienie wyjścia z tej sytuacji.

Podsumowując - WPGMZ jest kompleksowym opracowaniem, który diagnozuje posiadany zasób mieszkaniowy m.st. Warszawy, obrazuje skalę potrzeb i możliwości ich realizacji z jednoczesnym uwzględnieniem racjonalnej polityki czynszowej.

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Audyt sposobu i zasad zarządzania budynkami i lokalami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu Miasta
  (plik: audyt_sposobu_i_zasad_zarzadzania_budynkami_i_lokalami_wchodzacymi_w_sklad_mieszkaniowego_zasobu_miasta.pdf, rozmiar pliku: 8180.42 KB)
  Pobierz