Sprawy lokalowe

Sprawy lokalowe

Lokale dla organizacji non-profit

Increase Normal Decrease
share
opublikowano: Poniedziałek, 4 Października, 2010 - 16:11, admin

Lokale dla organizacji non-profit

Organizacje pozarządowe są podmiotami uprawnionymi do pozyskania na preferencyjnych warunkach lokalu użytkowego z zasobu m.st. Warszawy, z pominięciem procedury konkursowej lub przetargowej na prowadzenie działalności pożytku publicznego, o której mowa w art. 4 ust. 1 i 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz na prowadzenie przez te organizacje działalności gospodarczej pod warunkiem, że całość dochodów z tej działalności jest przeznaczana na działalność statutową, przy czym w przypadku spółdzielni socjalnych warunek ten uznaje się za spełniony również, gdy całość dochodów z działalności jest przeznaczana na dalsza działalność w sposób określony w statucie.

Organizacje ubiegające się o lokal składają wniosek, na podstawie którego Zarząd Dzielnicy m.st. Warszawy właściwy dla lokalizacji lokalu oceni Ich wiarygodność i możliwość realizacji wniosku.

Lokal o wynajęcie którego ubiega się Organizacja nie może być usytuowany na parterze ciągu handlowo-usługowego, za wyjątkiem szczególnie uzasadnionych przypadków po uprzednim uzyskaniu zgody Prezydenta m.st. Warszawy.

Lokale wynajmowane są na czas określony - do 3 lub do 10 lat - z możliwością kontynuacji, a stawki czynszu waloryzowane są co rok.

Organizacje pozarządowe mogą również  wstąpić w najem lokalu użytkowego w wyniku przystąpienia do ogłoszonych przez Zarządy Dzielnic m.st. Warszawy przetargów lub konkursów ofert na najem lokali użytkowych.

Wystawiane do najmu lokale użytkowe, reprezentują różny stan techniczny. Remont należy do przyszłego najemcy. W trakcie oczekiwania na wydanie zgody na rozpoczęcie prac remontowych dopuszcza się obniżenie stawek czynszu przez okres 3 m-cy, a w uzasadnionych i udokumentowanych przypadkach do 6 m-cy. Rozliczenie kosztów remontu odbywa się na podstawie zawartego z wynajmującym porozumienia remontowego. Rozliczenie udokumentowanych nakładów podwyższających trwale wartość lokalu następuje w systemie miesięcznym, z zastrzeżeniem, że łączna ich wartość nie może przekroczyć sześciomiesięcznych opłat czynszowych w okresie 5 lat. W przypadku nakładów poniesionych na remont w związku z przystosowaniem lokalu do potrzeb osób niepełnosprawnych (w zakresie uzgodnionym z wynajmującym) są rozliczane w całości.

Szczegółowy katalog prac remontowych, podlegających rozliczeniu jest dostępny tutaj.

Zakres prac remontowych, warunki rozliczenia i wysokość obniżki muszą być ustalone z urzędem lub ZGN-em przed rozpoczęciem prac remontowych.

Na wniosek Organizacji realizującej w lokalu zadania dofinansowane lub finansowane ze środków m.st. Warszawy, na czas ich realizacji, dopuszcza się obniżenie stawki czynszu.
Za zgodą wynajmującego dopuszcza się możliwość podnajęcia do 50% powierzchni lokalu.
Wszelkie zmiany w najmie lokalu użytkowego wymagają (pod rygorem rozwiązania umowy najmu) zgody wynajmującego.

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Katalog robót trwale podnoszących wartość lokalu użytkowego
  (plik: odliczenie_nakladow.doc, rozmiar pliku: 57.5 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Wniosek dla organizacji pozarządowych
  (plik: zalacznik_nr_8.docx, rozmiar pliku: 35.5 KB)
  Pobierz