Sprawy lokalowe

Sprawy lokalowe

Najem lokali TBS

Increase Normal Decrease
share
opublikowano: Poniedziałek, 10 Sierpnia, 2020 - 13:09, jradwanski

Najem lokalu mieszkalnego z zasobu Towarzystwa Budownictwa Społecznego z partycypacją m.st. Warszawy

W ramach poszerzenia oferty pomocy dla mieszkańców m.st. Warszawy, których sytuacja nie pozwala na samodzielne zapewnienie warunków mieszkaniowych Prezydent m.st. Warszawy Zarządzeniem nr 466/2020 w dniu 27 marca 2020 r. w związku z realizacją Uchwały Nr LIX/1535/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem miasta stołecznego Warszawy na lata 2018-2022 określił zasady pomocy mieszkaniowej w ramach zasobu Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Zarządzenie jest dodatkową formą pomocy określonej Uchwałą Nr XXIII/669/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy.

Zarówno uchwała, jak i zarządzenie regulują kryteria i warunki najmu lokali mieszkalnych. Wnioski o najem lokali składane są w dzielnicy faktycznego zamieszkania wnioskodawcy wraz z załącznikami (znajdującymi się w poniższych linkach). Wniosek o najem lokalu z TBS powinien być poprzedzony wnioskiem o najem lokalu z mieszkaniowego zasobu Miasta (komunalnego) lub złożony wraz z nim. W przypadku uzyskania odmowy udzielenia pomocy mieszkaniowej w zasobie komunalnym ze względu na przekroczone podstawowe kryterium dochodowe do najmu lokalu z umową na czas nieoznaczony, Zarząd Dzielnicy na podstawie wniosku o najem lokalu z TBS analizuje możliwość udzielenia tej formy pomocy.

Do najmu lokalu TBS mogą zostać skierowane osoby, które spełniają łącznie poniższe warunki:

            1.   Zamieszkują na terenie m.st. Warszawy i na jego terenie rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych,

2.      Spełniają kryterium dochodowe (określone w poniżej tabeli)


3.    W przypadku osób, które zajmują lokale z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy, w okresie trzech lat poprzedzających datę złożenia wniosku o najem lokalu TBS, dodatkowo muszą być spełnione następujące warunki:

a.       nie występowały zaległości z tytułu opłat za korzystanie z lokalu za więcej niż trzy pełne, kolejne okresy płatności,

b.       nie występowały przesłanki, o których mowa w art. 11 ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy o ochronie praw lokatorów.

4.      Wnioskodawca, jego małżonek lub inna osoba pozostająca we wspólnym pożyciu lub zgłoszona do zamieszkiwania nie posiadają tytułów prawnych do nieruchomości pozwalających zabezpieczyć warunki mieszkaniowe we własnym zakresie. W przypadku osób posiadających umowę najmu w chwili złożenia wniosku, wymagane jest złożenie oświadczenia o jej rozwiązaniu przed zawarciem umowy najmu lokalu TBS.

Osoby zainteresowane najmem lokalu TBS zobowiązane są wraz z wnioskiem złożyć zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego o dochodach uzyskanych w roku poprzednim, które potwierdzi jednocześnie fakt rozliczania podatku dochodowego w Warszawie. Dochód do TBS liczony jest na podstawie zaświadczenia z Urzędu Skarbowego (przychód – koszty uzyskania).

Stawka czynszu w nowych inwestycjach wynosi około 20 zł/mies. za 1 m2, a zawarcie umowy najmu uzależnione jest od wpłacenia kaucji zabezpieczającej pokrycie należności z tytułu najmu lokalu w wysokości  12 krotności czynszu.

Poniższa tabela prezentuje kryteria do najmu lokalu z zasobu TBS bez obowiązku zapłaty partycypacji przez najemcę 

 

Liczba osób w gospodarstwie domowym

„minimalny” dochód gospodarstwa ubiegającego się o najem lokalu TBS 1) 

Kryterium najmu lokalu TBS z partycypacją m.st. Warszawy /kwota maksymalna na całe gospodarstwo domowe/

1 os.

3 268,42

6 536,85

2 os.

4 902,64

9 805,27

3 os.

6 091,15

12 182,31

4 os.

7 131,11

14 262,22

5 os.

8 319,63

16 639,25

6 os.

9 508,14

19 016,29

7 os.

10 696,66

21 393,32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)                1) dochód minimalny liczony jest jako: przychód - koszty uzyskania przychodu - składki ZUS: emerytalna, rentowa, chorobowa płacone przez pracownika. 

Poniżej przydatne linki w sprawach mieszkaniowych:

https://warszawa19115.pl/-/najem-lokalu-mieszkalnego-z-zasobu-miasta-

https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/D26EEA85-A723-42A3-A533-D6FC9529394D,frameless.htm 

Akty prawne regulujące najem lokali:

1.         Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 611). 

2.         Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2019 r., poz. 1145 z późn. zm.).  

3.         Ustawa z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz.U. z 2019, poz. 2195).

4.         Uchwała Nr XXIII/669/2019 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 14836 z późn.zm).  

Zarządzenie Nr 466/2020 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie udzielania pomocy mieszkaniowej w ramach zasobu TBS.