Sprawy lokalowe

Sprawy lokalowe

Najem lokali komunalnych

Increase Normal Decrease
share
opublikowano: Piątek, 10 Maja, 2013 - 10:38, admin

Akty prawne regulujące najem lokali z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy:

 • ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019r.  poz. 1182 i 1309)
 • ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny  (Dz. U. z 2019r.  poz. 1145)
 • uchwała nr XXIII/669/2019 Rady m. st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 roku  w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r., poz. 14836)
 • Zarządzenie nr 1878/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 20 grudnia 2019 r.  w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa

O zawarcie umowy najmu lokalu mogą ubiegać się osoby, które:

 • wykażą, że Warszawa jest miejscem ich stałego pobytu,
 • których miesięczny dochód nie przekracza wartości wyliczonej wg zamieszczonego poniżej wzoru (§ 5 uchwały)
 • zamieszkują w warunkach mieszkaniowych uzasadniających ich poprawę (w przypadku gospodarstwa jednoosobowego - 7 m² powierzchni mieszkalnej, w przypadku wieloosobowego gospodarstwa dolicza się dodatkowe  6m² na każdą kolejną osobę) lub są zwolnione z tego warunku: np. zamieszkiwanie w pomieszczeniach wymagających opróżnienia w związku z rozbiórką czy osoby bezdomne (§ 7 uchwały)
 • nie mogą same zabezpieczyć swoich potrzeb mieszkaniowych (§ 9 i § 32 uchwały).

Wysokość dochodu (rozumianego jako średnie miesięczne dochody wszystkich osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkania) nie może przekroczyć wartości liczonej jako iloczyn 3 składowych:

 •   1. Wskaźnik procentowy odpowiedni dla liczby osób w gospodarstwie domowym  wnioskodawcy
     ( 110% dla 1 osoby; 165% dla 2 osób; 205% dla 3 osób, 240% dla 4 osób + 40% na każdą kolejną osobę)
 •   2. Przeciętne miesięczne ostatnio ogłoszone wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej
       w województwie mazowieckim

 •   3. Wskaźnik  (wg poniższej tabeli)

Wysokość wskaźnika

Grupa uprawnionych

 0,27

dla najmu socjalnego lokalu (a dla spłacających zadłużenie wskaźnik 0,40)

 0,50

dla najmu lub podnajmu lokalu na czas nieoznaczony

 

 

 0,60 - dla wnioskodawców:

 

 

 • z niepełnosprawnościami

 • będących wychowankami domów dziecka i różnej formy opieki zastępczej (do 25 lat)

 • z budynków prywatnych i zakładowych

 • wnioskodawca ubiega się o zamianę na większy lokal, większą liczbę lokali lub zamiana wzajemna pomiędzy najemcami

 • stanowiących uprawnioną rodzinę wielodzietną

 

 

 0,70 - dla wnioskodawców:

 

 

 

 

 • z niepełnosprawnościami i zamieszkujących w budynku prywatnym/ zakładowym

 • zamieszkujących w budynkach prywatnych lub zakładowych i utrzymujących się wyłącznie z emerytury lub świadczenia równoważnego

 • będących opiekunami osób z niepełnosprawnością

 • będących nauczycielami lub pracownikami szkół

 • gdzie każda z osób w gospodarstwie ma więcej niż 65 lat i utrzymuje się z emerytury lub świadczenia równoważnego

 • ubiegających się o regulacje tytułu do zajmowanego lokalu

 • zamieszkujących w lokalu, który wcześniej był w tzw. dyspozycji

 

Przykładowo dochód gospodarstwa domowego nie może przekroczyć:

 • 1-os. gospodarstwo:
  najem socjalny lokalu –1663,63 zł (przy wskaźniku 0,27), najem na czas nieoznaczony – 3080,79 zł (przy wskaźniku 0,50);
 • 2-os. gospodarstwo:
  najem socjalny – 2495,44 zł (przy wskaźniku 0,27), najem na czas nieoznaczony – 4621,19 zł (przy wskaźniku 0,50);
 • 3-os. gospodarstwo:
  najem socjalny – 3100,40 (przy wskaźniku 0,27), najem na czas nieoznaczony – 5741,48 zł (przy wskaźniku 0,50);
 • 4-os. gospodarstwo:
  najem socjalny – 3629,73 zł (przy wskaźniku 0,27), najem na czas nieoznaczony – 6721,73 zł (przy wskaźniku 0,50);
 • 5-os. gospodarstwo:
  najem socjalny – 4234,69 zł (przy wskaźniku 0,27), najem na czas nieoznaczony – 7842,02 zł (przy wskaźniku 0,50) .

 

Od wysokości dochodu uzależniony jest także rodzaj pomocy, tj. najem socjalny lokalu (na czas oznaczony) i najem na czas nieoznaczony. Po przekroczeniu dochodu do najmu na czas nieoznaczony (przy wskaźniku 0,50) pomoc mieszkaniowa może być udzielona poprzez wskazanie do najmu lokalu w zasobach TBS na podstawie zarządzenia Nr 466/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie udzielania pomocy  mieszkaniowej w ramach zasobu TBS.

Zakwalifikowane osoby do pomocy mieszkaniowej widnieją w rejestrze. System punktowy wraz z ewentualnymi wyjątkami określa kolejność udzielania pomocy mieszkaniowej.

W celu uzyskania pomocy mieszkaniowej niezbędne jest złożenie wniosku o pomoc mieszkaniową (druk można pobrać tutaj lub w Wydziałach Obsługi Mieszkańców w dzielnicach m.st. Warszawy) w urzędzie dzielnicy właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. W przypadku osób bezdomnych - w urzędzie dzielnicy, w której wnioskodawca posiadał ostatnie miejsce zamieszkania, natomiast w przypadku osób bezdomnych, które nie wykazały swojego ostatniego miejsca zamieszkania w Warszawie - w urzędzie dowolnie wybranej dzielnicy.