Sprawy lokalowe

Sprawy lokalowe

Najem lokali

Increase Normal Decrease
share
opublikowano: Piątek, 10 Maja, 2013 - 10:38, admin

Akty Prawne regulujące najem lokali z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy:

  • ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014r.  poz. 150)
  • ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny  (Dz. U. z 2014r.  poz. 121)
  • uchwała nr LVIII/1751/2009 Rady m. st. Warszawy z dnia 9 lipca 2009 roku  w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2009 r. Nr 132, poz. 3937 z późn. zm.)

Lokale z mieszkaniowego zasobu m. st. Warszawy mogą być wynajmowane osobom, które są bezdomne albo pozostają w trudnych warunkach mieszkaniowych, przy czym za trudne warunki mieszkaniowe uznaje się zamieszkiwanie w lokalu, w  którym na osobę przypada nie więcej niż 6 m powierzchni mieszkalnej, a także zamieszkiwanie w pomieszczeniach nienadających się na stały pobyt ludzi w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, a nadto w których gospodarstwie domowym średni dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza minimum dochodowego. Przez minimum dochodowe należy rozumieć średni miesięczny dochód  na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o najem lokalu nieprzekraczający 160 % kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym i 220 % tej kwoty w gospodarstwie jednoosobowym, a także w gospodarstwie osoby samotnie wychowującej dziecko (dzieci), obowiązujący w dniu złożenia wniosku.

Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 39), kwota najniższej emerytury od dnia 1 marca 2019 roku wynosi 1 100,00 zł.

Przez dochód należy rozumieć dochód w rozumieniu ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 966 z późn. zm.) tj. wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.
Osoby ubiegające się o najem lokalu z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy muszą wykazać, że Warszawa jest miejscem ich stałego pobytu.

Aby zostać zakwalifikowanym do najmu lokalu komunalnego należy spełnić zarówno kryterium metrażowe, jak i dochodowe.

Wykonywanie funkcji właścicielskich w stosunku do komunalnego zasobu mieszkaniowego, w tym wynajmowanie lokali, zostało powierzone samodzielnie działającym władzom poszczególnych dzielnic.

W celu uzyskania pomocy mieszkaniowej niezbędne jest wystąpienie z wnioskiem o zawarcie umowy najmu (druk można pobrać tutaj lub w Wydziałach Obsługi Mieszkańców w dzielnicach m.st. Warszawy)  do właściwego ze względu na miejsce zamieszkiwania Urzędu Dzielnicy. W przypadku osób bezdomnych - w urzędzie dzielnicy, w której wnioskodawca posiadał ostatnie miejsce zamieszkania, natomiast w przypadku osób bezdomnych, które nie wykazały swojego ostatniego miejsca zamieszkania w Warszawie - w dowolnie wybranym urzędzie dzielnicy.

Pliki do pobrania

  1. 1.
    Pobierz