Sprawy lokalowe

Sprawy lokalowe

Dodatki mieszkaniowe - podstawowe informacje

Increase Normal Decrease
share
opublikowano: Czwartek, 9 Maja, 2013 - 11:02, mzgorzak

Dodatki mieszkaniowe

Warunki uprawniające do otrzymania pomocy w formie dodatku mieszkaniowego:

 1. legitymowanie się tytułem prawnym do nieruchomości – dodatek przysługuje:
  • najemcom oraz podnajemcom mieszkań,
  • osobom mieszkającym w lokalach, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,
  • właścicielom mieszkań lub domów jednorodzinnych,
  • innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowania lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,
  • osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego (jedyny wyjątek), ale oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny;
 2. spełnienie kryterium "dochodowego" – dodatek przysługuje jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie może przekraczać 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym (aktualnie 1544,48 zł) lub 125%  tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym (aktualnie 1103,20 zł). Kwota najniższej emerytury jest ogłaszana przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (link)
  UWAGA: osoba, która przekroczyła  kryterium dochodowe może otrzymać dodatek, ale będzie on pomniejszony o kwotę o jaką przekroczono to kryterium.
  Przez gospodarstwo domowe  należy rozumieć osoby stale mieszkające pod jednym dachem (to nie tylko rodzina, ale i osoby niespokrewnione ze sobą np. konkubenci).
  Przez dochód należy rozumieć wszelkie przychody po odliczeniu:
  • kosztów ich uzyskania,
  • składek na ubezpieczenie emerytalne,
  • składek na ubezpieczenie rentowe,
  • składek na ubezpieczenie chorobowe.

  Do dochodu nie wlicza się:

  • świadczeń pomocy materialnej dla uczniów,
  • dodatków dla sierot zupełnych,
  • jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka,
  • dodatku z tytułu urodzenia dziecka,
  • pomocy w zakresie dożywiania,
  • zasiłków pielęgnacyjnych,
  • zasiłków okresowych z pomocy społecznej,
  • jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej,
  • dodatku mieszkaniowego.

 3. spełnienie kryterium "powierzchniowego" – dodatek przysługuje jeżeli powierzchnia użytkowa nie przekracza powierzchni normatywnej o więcej niż 30% (albo o więcej niż 50% jeżeli udział powierzchni pokoi  i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%).
Liczba
członków
gosp.
dom.
pow.
normatywna
30%
przekroczenie
pow.
normatywnej
50%
przekroczenie
pow.
normatywnej

1 osoba 

35 m2  45,50 m2  52,50 m2

2 osoby 

40 m 52,00 m2  60,00 m2
3 osoby  45 m 58,50 m 67,50 m2
4 osoby  55 m 71,50 m 82,50 m2
5 osób  65 m 84,50 m 97,50 m2
6 osób  70 m 91,00 m 105,00 m2

Powierzchnię normatywną zwiększa się o 5 m2 dla każdej kolejnej osoby, a w przypadku zamieszkiwania osoby niepełnosprawnej wymagającej zamieszkania w oddzielnym pokoju, powierzchnię tą powiększa się o 15 m2.
  
Podstawą obliczania dodatku mieszkaniowego są wydatki gospodarstwa domowego, w skład których wchodzą opłaty za energię cieplną, wodę, odbiór nieczystości stałych i płynnych, a także dla:

 • czynsz – w przypadku najemców,
 • zaliczki - w przypadku właścicieli mieszkań,
 • opłaty eksploatacyjne – w przypadku członków spółdzielni mieszkaniowych

Dodatki przyznawane są w formie decyzji administracyjnej na 6 miesięcy, można oczywiście złożyć kolejny wniosek w celu kontynuacji wypłacania dodatku.
Obliczenie wysokości dodatku, ze względu na skomplikowany charakter ustawy, wiele zmiennych i wyjątków odbywa się indywidualnie dla każdego wniosku. 
Dodatek pokrywa maksymalnie 70% wydatków przypadających na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu.