Sprawy lokalowe

Sprawy lokalowe

Dodatki energetyczne

Increase Normal Decrease
share
opublikowano: Środa, 5 Marca, 2014 - 11:48, mzgorzak

Na podstawie ustawy z dnia 26 lipca 2013 roku o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013r, poz. 984), do systemu prawnego wprowadzono instytucję zryczałtowanego dodatku energetycznego. Dodatek ten przysługuje na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej, a wiec osoby, która:

  • ma przyznany dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 966);
  • jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym;
  • zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Dodatek energetyczny przyznaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w drodze decyzji administracyjnej.
Dodatek energetyczny jest wypłacany odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej do 10 każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym dodatek energetyczny będzie wypłacany do 30 stycznia danego roku.
Wysokość dodatku energetycznego jest ogłaszana przez ministra właściwego do spraw gospodarki w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".
Od 1 maja 2019 r. wysokość tego dodatku zgodnie z obwieszczeniem Ministra Energii z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2019 r. do dnia 30 kwietnia 2020 r.  (M.P. z 2019 r. poz. 402) wynosi miesięcznie:

  • Dla gospodarstwa 1-osobowego: 11,37 zł
  • Dla gospodarstw od 2 do 4 osób: 15,80 zł
  • Dla gospodarstw powyżej 5 osób: 18,96 zł.